141215_EJ_325_lexington_0417-Edit.jpg
       
     
 Photos by Evan Joseph
       
     
PH_SHOT_05_Living_020.jpg
       
     
PH_SHOT_07_Dining_010 Po&Co.jpg
       
     
PH_SHOT_01_Deck1_284 Po&Co.jpg
       
     
PH_SHOT_08_Kitchen_010 Po&Co.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0056-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0039-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0074-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0419-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0417-Edit.jpg
       
     
 Photos by Evan Joseph
       
     

Photos by Evan Joseph

PH_SHOT_05_Living_020.jpg
       
     
PH_SHOT_07_Dining_010 Po&Co.jpg
       
     
PH_SHOT_01_Deck1_284 Po&Co.jpg
       
     
PH_SHOT_08_Kitchen_010 Po&Co.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0056-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0039-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0074-Edit.jpg
       
     
141215_EJ_325_lexington_0419-Edit.jpg